Posem en valor fusta de característiques especials i de valor afegit gràcies a la seva singularitat

Què oferim

Valorització i nou mercat per a la fusta serrada del país de dimensions i característiques especials

Fustes locals

Proposem valoritzar fustes locals a diferència dels magatzemistes actuals que comercialitzen principalment amb fustes importades

Cadena de Valor

El mateix model que plantegem intenta traçar cadena de valor: connecta el proveïdor de la fusta, transforma i fa venda públic (especialitzat)

Fustes singulars

El model es basa en fusta de grans dimensions i de característiques especials (per la seva bellesa, singularitat, etc...) a diferència d’un magatzem que tracta amb fusta estandarditzada

Tens fusta de dimensions i característiques especials?

Troncs singulars, fins i tot amb defectes, se'ls pot donar valor de mercat